Pronájem Brno | Prodej Brno | Smartag Brno

logo

Správa nemovitostí a domů - obecních, družstevních, SVJ.

 • úklidové práce a správa nemovitostí Brno
 • vedení účetnictví, daňová evidence
 • ekonomické poradenství
 • daň z nemovitostí (jen u bytových družstev)
 • nabídka nejrůznějších typů pojištění, včetně návrhu odsouhlaseného odbornou firmou
 • vytápění objektů na základě autorizace, výroba a dodávka tepla
 • zajištění právní služby
 • výtahové techniky
 • tepelného technika
 • zajištění založení společenství vlastníků jednotek
 • non-stop havarijní servis-bez paušálního poplatku
 • vedení evidence nájemců a nájemních smluv
 • vedení evidence domů, bytových a nebytových prostor, to vše včetně pasportizace
 • uzavírání a vypovídání smluv s nájemci bytů a nebytových prostor podle pokynů vlastníků (pouze obecní domy a družstva)
 • výpočet nájemného k bytům a nebytovým prostorům, včetně jejich aktualizace v návaznosti na inflaci nebo rozhodnutí příslušných orgánů (pouze u obecních domů)
 • výpočet záloh na služby a dodávaná média, včetně jejich vyúčtování v souladu s platnou legislativou
 • evidence plateb nájemného a záloh na služby
 • vymáhání dlužného nájemného a plateb souvisejících, příprava podkladů pro právníka, to vše podle pokynů vlastníka
 • předávání a přebírání bytů a nebytových prostor
 • provádění preventivních prohlídek majetku vlastníka
 • zajištění pravidelného kontaktu mezi nájemci a správcem
 • sledování uvolněných a neoprávněně užívaných bytů a nebytových prostor
 • nakládání se společnými prostory v nemovitostech podle pokynů vlastníka
 • provádění kontrol prací a odměn při opravách a provozu
 • příprava dokumentace pro případný prodej podle rozhodnutí vlastníka
 • zajištění výhodného pojištění nemovitostí včetně bezpl. právního servisu
 • uplatňování pojistných událostí na tom majetku vlastníka, jehož správa a provoz je předmětem smlouvy
 • provádění takových opatření, jež povedou ke zjednání nápravy v případech neoprávněného nakládání s nájemními prostory nebo při porušování pořádku a klidu v domech, užívání bytů dle občanského zákoníku
 • vyúčtování nákladů spojených s provozem, údržbou a opravami domů a souvisejícího majetku včetně příjmové části plateb-měsíčně
 • zajištění inženýrských činností při opravách
 • sledování nákladů na provoz, opravy a údržbu jednotlivých domů
 • zajištění provozuschopnosti prádelen, mandloven, sušáren, zajištění odvozu domovního odpadu a úklidu v domech a před domem, zajištění oprav osvětlení společných prostor a údržby komínů a chod technických zařízení v domech (výtahy, vzduchotechnika, zvonky, zámky dveří)
 • zajištění dodávky vody, elektřiny, tepla, plynu
 • zajištění opravy a údržba rozvodů od příslušných měřidel v domě
 • správcovské činnosti v domech
 • zajištění běžné údržby a oprav
 • zajištění předepsaných revizí a následné odstranění zjištěných závad
 • zajištění vybavení domů a bytů předepsanou měřící případně regulační technikou
 • zajištění oprav rekonstrukcí
 • zajištění ekonomického poradce, tepelného technika , energetika, autorizovaného stavebního technika, právního zástupce

 

Smartag Brno
cervena@smartag.cz
Telefon: +420 777213855
www.smartag.cz